Gruppe

‘Teamets styrke er hvert enkelt medlem. Styrken til den enkelte er hele teamet’

Teamutvikling

Gode team kjennetegnes ved at de behersker både struktur og prosess i  arbeidet med sine oppgaver. Det er en nøkkelfaktor i alle virksomheter – og fører til godt samspill innen teamet og med omgivelsene.

Struktur handler om mål, oppgaver, roller og resultater

 • Tydelige mål, krav og planer om hva som skal oppnås.
 • Felles forståelse av konteksten teamet opererer i.
 • God innsikt i teamets  kompetansebehov, roller og ansvar.
 • Rutiner og verktøy for effektivt teamarbeid. 

 

Prosess handler om kommunikasjon og samspill

 • Jevn deltagelse fra hele teamet.
 • Stor dybde i teamets relasjoner.
 • Særlig evne til å håndtere det som er krevende og vanskelig.
 • Romslighet for sårbarhet – personlige tanker og følelser.
 • Regelmessig evaluering av teamets samspill og prestasjoner.
 • Kontinuerlig læring og utvikling
 

Kjerneproblematikk i team handler om:

 • Å utvikle trygghet, åpenhet og tillit (psykologisk trygghet).
 • Å ha verdier og holdninger som fremmer kontinuerlig læring og endring.
 • Å bruke feedback og refleksjon som mekanismer for å styrke den enkelte og teamet.
 • Å verdsette ulikheter og meningsforskjeller.
 • Å ha gode verktøy og metoder for både saksarbeid (hva) og prosesser (hvordan).

Veiledning av team

Veiledning av team er en mer kompleks oppgave enn en-til-en veiledning. iGo har utarbeidet et eget program for ledere som ønsker å dyktiggjøre seg i veiledende lederstil på teamnivå. I programmet lærer du hvordan verktøy og metoder fra «Lederen som veileder» kan anvendes på teamnivå. I tillegg får du mange effektfulle verktøy som er spesielt beregnet på veiledning og utvikling av team.

 • ​Avklare mål, roller og kjøreregler.
 • Definere ansvar, myndighet og graden av autonomi.
 • Undersøke involvering, delaktighet og innflytelse.
 • Bevisstgjøre forankring, eierskap og forpliktelse.
 • Utforske gjensidig avhengighet på mål, oppgaver og resultater.
 • Granske sammenhengen mellom deler og helhet.
 • Utvikle kontakt, nærhet og omsorg.
 • Undersøke balansen mellom sak og prosess.

Konflikthåndtering

 • Konflikter som ikke håndteres på en god måte fører til stress, redusert arbeidslyst, sykefravær og dårlig arbeidsmiljø.
  iGo AS samarbeider med Semje Software AS om konfliktarbeid. Semje har utviklet en applikasjon som reduserer kostnadene ved konfliktprosesser vesentlig. For mer informasjon klikk her: www.semje.com

Noen momenter i møte med mennesker i konflikt:

 • Alle har krav på verdighet og respekt.
 • Sårbarhet, frykt og sinne må møtes med ydmykhet.
 • Konflikthåndtering krever kjøreregler.
 • Kunnskap om konfliktteori og -modeller samt kommunikasjon demper konfliktnivået.
 • Krevende situasjoner gir grunnlag for ny innsikt og kompetanse.
 • Konflikthåndtering kan ofte være en vinn-vinn-situasjon.
Rull til toppen