Personvernerklæring

Personvernerklæring igo AS


1  Innledning


iGo AS (“vi”) er opptatt av at du som kunde skal ha tillit til oss og hvordan vi behandler
personopplysninger. I denne personvernerklæringen forklarer vi derfor hvorfor vi samler inn
informasjon, hvordan vi bruker denne informasjonen og hvordan vi tar hensyn til personvern. 
Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en identifiserbar levende
enkeltperson. Dette kan for eksempel være navn og kontaktinformasjon, historikk eller informasjon
om interesser og preferanser. Behandling av personopplysninger innebærer alle former for
håndtering av personopplysninger som: innsamling, analyse, registrering og lagring.
Bruk av personopplysninger må følge personopplysningsloven og personvernforordningen. Vi, som
behandlingsansvarlig, og med det den som bestemmer formålet med behandlingen av
personopplysninger, vil sørge for at vi bruker personopplysninger om deg i samsvar med lovens
regler.

 1. Kontaktinformasjon

  Har du spørsmål om behandlingen eller ønsker å komme i kontakt med oss for å utøve dine
  rettigheter, finner du kontaktinformasjonen vår nedenfor:
  iGo AS
  Olaf Bulls vei 44
  0765 Oslo
  Organisasjonsnummer: 982 169 933
  E-post adresse: post@igo.as
 2. Hva slags informasjon er det vi samler inn?

  Når kunder registreres hos IGo AS, bestiller og bruker en tjenste eller produkt eller besøker vår
  hjemmeside, kan vi be om informasjon. Avhengig av situasjonen kan vi muligens be om følgende
  personopplysninger for firmaet og dets ansatte:
  Opplysninger om deg: Informasjon du oppgir om firmaet og dets ansatte i forbindelse med
  vårt arbeid med medlemsskap/saken, eller som fremkommer fra de saksopplysningene som
  tilflyter oss. Dette kan være f eks navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse. 

  – Betalingsinformasjon: Informasjon vi får dersom du betaler en faktura fra oss eller på annen
  måte overlater informasjon om egne kontonummer. 
  – Kommunikasjon: Informasjon du gir oss når du har kontakt med oss, som e-poster sendt
  mellom oss. 
  – Opplysninger om bruk på nettsidene: Informasjon vi får når du bruker vår nettside, som hva
  slags enhet du har (f.eks. mobil eller PC) og IP-adressen din, brukeradferd, språk mm.
  – Opplysninger fra partnere: Informasjon vi måtte få fra våre samarbeidspartnere, under
  behandlingen av saken din.
  – Automatiske data: data innhentet via systembruk eller via vår kundeservice.

  Når kunden samtykker til at vi behandler personopplysninger godkjenner kunden også at vi kan egistrere andre opplysninger som ved tidligere anledning har blitt gitt oss. Basert på offentlig tilgjengelig informasjon kan vi også supplere kundens registrerte opplysninger med bransje og ytterligere kontaktinformasjon.
 1. Behandlingsgrunnlag – samtykke

  Vår behandling av dine personopplysninger kan basere seg på ett eller flere av de følgende
  grunnlagene: i) ditt samtykke; ii) oppfyllelse av avtale med deg ; iii) oppfyllelse av en rettslig
  forpliktelse; iv) vern om dine vitale interesser; v) utføre en oppgave i allmennhetens interesse; eller
  vi) for formål knyttet til en berettiget interesse.
  Vi tar utgangspunkt i at kunden kan når som helst trekke dette samtykket om at vi skal behandle
  personopplysninger. Trekkes samtykket, vil vi fjerne opplysningene vi har om kunden og dens
  ansatte.

  IGo AS forutsetter at der en kunderelasjon tegnes mellom IGo AS og et firma, så tilligger det firmaets
  ledelse å informere firmaets ansatte om nærværende personvernerklæring. IGo AS kan etter dette
  ikke holdes ansvarlig for at ansatte eller andre, hvis personopplysninger tilflyter oss i medhold av
  avtalen med firmaet, ikke er kjent med hvordan deres personopplysniner behandles som en følge av
  avtalen mellom IGo AS og firmaet som kunde.
  Om kunden ikke ønsker å motta informasjon eller markedsføring fra IGo AS kan det gis beskjed om
  dette ved å sende en epost på post@igo.as.
 2. Formålet med behandlingen av personopplysningene

  Vi bruker personopplysninger til følgende formål:
   Levere produkter/tjenester: Vi behandler personopplysninger for å yte og levere
  produkter/tjenester. For eksempel behandles opplysninger i forbindelse med medlemsskap
  eller våre andre eventuelle tjenester.
   Utvikling og analyse: Vi behandler personopplysninger for å forstå behovene til våre kunder
  og for å forbedre og videreutvikle våre tjenester.
   Overholdelse lovpålagte krav: Vi behandler personopplysninger for å oppfylle våre lovfestede
  plikter, f. eks. i tilknytning til regnskapsførsel og for å fremlegge opplysninger for kompetent
  myndighet når dette er pålagt oss i henhold til norsk lovgivning.
   Andre formål du har samtykket til: Vi vil kunne behandle dine personopplysninger for ethvert
  annet formål som du spesifikt har gitt oss et samtykke til.
 3. Samtykke til e-postkorrespondanse, direkte markedsføring og videre kontakt

  Når du som kunde samtykker til at vi behandler dine personopplysninger i overensstemmelse med de
  overnevnte formål, samtykkes det til at personopplysninger behandles i henhold til denne personvernerklæringen, at IGo AS kan sende kunden direkte markedsføring via e-post om våre produkter, evt kontakte deg via e-post eller telefon, samt utsendelse av nyhetsbrev via e-post du selv har valgt å motta. Du kan takke nei til ytterligere e-poster ved å følge linken som befinner seg nederst i våre e-poster, eller ved å kontakte oss direkte.
 1. Hvor lenge lagres opplysningene?

  Vi lagrer personopplysninger bare så lenge det er nødvendig for formålene de ble samlet inn for.
  Har kunden en aktiv dialog med oss tar vi vare på opplysningene i inntil to år fra den siste kontakten;
  deretter fjerner vi opplysningene. En aktiv dialog defineres som interaksjon med IGo AS eller
  representanter for oss de siste to årene via telefon, ved å besvare e-post, lastet ned materiale på
  nettsiden eller registrert deg via et skjema.
  Har kunden samtykket til behandling av personopplysninger i forbindelse med samtykke til
  regelmessig mottak av e-poster, fortsetter vi å behandle personopplysningene til kundeforholdet
  avsluttes. Deretter lagrer vi personopplysningene i to år før vi sletter informasjonen.
  I det tilfellet du er ansatt i en virksomhet som er kunde hos oss, behandler vi dine opplysninger
  innenfor rammen for kundebehandling. For aktive kunderelasjoner behandler vi dine opplysninger
  inntil (1) du avslutter din stilling i virksomheten, eller at (2) virksomheten ikke lenger har en aktiv
  kunderelasjon med oss. Når en kunderelasjon avsluttes, går vilkårene for lagring og behandling av
  opplysninger over til de samme vilkårene som er beskrevet i de foregående avsnittene. Avslutter du
  din ansettelse i virksomheten, er du selv ansvarlig for å gi oss beskjed slik at vi kan slette dine
  opplysninger.
 2. Hvem kan informasjonen deles med?

  Oppgitte opplysninger vil være tilgjengelige for autorisert personell hos IGo AS, som signerer avtale
  om taushet og konfidensialitet ved ansettelse.
  Dersom personopplysninger må deles med tredjepart som f eks utvikling av IGo AS sine tjenester, vil
  samme krav om taushet og konfidensialitet gjøres gjeldende gjennom særskilt databehandleravtale.
 3. Hvor oppbevares opplysningene?

  Opplysningene oppbevares av IGo AS i kundesystemet vårt som lagres i servere i Norden. Vi har
  databehandleravtale med XXX som så igjen har avtale med sine underleverandører.
 4. Kundens rettigheter ad innsyn, sletting og eventuelt flytting

  Kunden har rett til å få informasjon om hvilke opplysninger vi har om kunden og dens ansatte.
  Kunden kan kreve at vi retter opp feilaktige opplysninger eller sletter personinformasjon.
  Ønsker du som kunde å trekke tilbake samtykke, kreve oversikt over opplysninger, rettelse/sletting,
  eller flytting av informasjon, ber vi om å bli kontaktet på e-postadressen vi har angitt under avsnittet
  for kontaktinformasjon.
  Hvis du som kunde mener at vi behandler personopplysninger i strid med personopplysningsloven
  eller personvernforordningen, har du rett til å klage til Datatilsynet. Før du eventuelt gjør dette, vil vi gjerne at du kontakter oss slik at vi kan besvare dine spørsmål eller oppklare eventuelle misforståelser.
 1. Andre formål

  Dersom vi skal bruke personopplysningene til et annet formål enn det de ble samlet inn for, inntrer
  informasjonsplikten på nytt og vi må da opplyse hva det nye formålet er, og gi deler av
  informasjonen overnfor på nytt.
 2. Informasjonskapsler

  Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på brukerens datamaskin når en
  nettside lastes ned. Lagring av opplysninger og behandling av disse opplysningene er ikke tillatt med mindre bruker både har blitt informert om og har gitt sitt samtykke til behandlingen. Brukeren skal få vite om og godkjenne hvilke opplysninger som behandles, hva formålet med behandlingen er og hvem som
  behandler opplysningene. Vi bruker kun informasjonskapsler for å gi deg en bedre brukeropplevelse på våre sider slik at du slipper å fylle inn felt på nytt hver gang du er på våre sider.
 3. E-post og telefon

  Vi benytter e-post som en del av det daglige arbeidet. Relevante opplysninger som fremkommer av
  e-postutveksling som skjer som en del av kundebehandlingen registreres i kundesystemet.
  Våre styremedlemmer og/eller medarbeidere benytter i tillegg e-post i alminnelig dialog med interne
  og eksterne kontakter. Den enkelte er ansvarlig for å slette meldinger som ikke lenger er aktuelle, og
  minst hvert år gjennomgå og slette unødvendig innhold i e-postkassen. Ved fratreden slettes e-
  postkontoene, men enkelte relevante e-poster vil normalt bli overført til kollegaer.
  Sensitive personopplysninger skal ikke sendes med e-post. Vi gjør kunden oppmerksom på at vanlig e-post er ukryptert. Vi oppfordrer deg derfor ikke til å sende taushetsbelagte, sensitive eller andre fortrolige opplysninger via e-post.
 4. Endringer i avtalen

  IGo AS vil kunne endre innholdet i nærværende avtale. Den oppdaterte og til enhver til gjeldende
  versjonen, vil være tilgjengelig på våre nettsider, og eksisterende kunder vil varsles direkte ved
  vesentlige endringer.
Rull til toppen